Koncepcja pracy przedszkola

 

 

 

 

Wizja przedszkola

      Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

Misja przedszkola

      Naszym najważniejszym zadaniem jest przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami. Nasze przedszkole pragnie pobudzić twórczą inwencję dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej. Chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa, będziemy troszczyć się o zdrowie dzieci. Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości. Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankiem i we współpracy z rodzicami i środowiskiem. Nasze przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie. Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych. Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku. W naszych działaniach promujemy najwyższe wartości moralne, respektujemy prawa. Zadbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola.

 

Cel ogólny

      Pmagać naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne. Zapewnić bezpieczeństwo i przygotować do życia w zjednoczonej Europie.

 

Cele priorytetowe

      Wprowadzanie dzieci w świat wartości moralnych oraz dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. Włączanie rodziców i środowisko lokalne w procesy wychowania i wspierania nauczycieli w działaniach statutowych. Zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości intelektualnych. Kształtowanie wśród dzieci, rodziców, pracowników przedszkola zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Standardy edukacyjne Przedszkole realizuje podstawy programowe, zatwierdzone przez MEN. Przedszkole daje równe szansę edukacyjne wszystkim dzieciom - zdrowym i tym o specjalnych potrzebach. W przedszkolu realizowane są programy własne nauczycieli.

 

Zasoby

Ludzkie: wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

Materialne: sale, w których przebywają i bawią się dzieci, wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające ich wszechstronny rozwój, gabinety specjalistów dobrze i nowocześnie wyposażone w pomoce, biblioteka przedszkolna wyposażona w bogaty księgozbiór i aktualne nowości wydawnicze, nauczyciele maja bezpośredni dostęp do komputera i internetu, ogród przedszkolny wyposażony w urozmaicone i nowoczesne urządzenia, umożliwiające bezpieczny i twórczy pobyt na świeżym powietrzu.

 

Model Przedszkolaka

 • Potrafi funkcjonować w różnych rolach społecznych.
 • Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o posiadana wiedzę, umiejętności i twórcze działanie.
 • Potrafi sprostać trudom i wyzwaniom \\\"szkolnego\\\", a potem dorosłego życia.

 

Absolwent jest:

 • otwarty - łatwo nawiązuje i utrzymuje kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, chętnie i bez obaw uczestniczy w nowych zadaniach i sytuacjach społecznych;
 • odpowiedzialny - stara się przewidzieć skutki swoich działań, cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki;
 • ciekawy świata - interesuje się życiem ludzi w innych krajach, poznając środowiska, w których żyją: krajobrazy, florę, faunę, zwyczaje narodowe, kulturę;
 • rozważny - potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, postępuje zgodnie z zasadami higieny, wykazuje stosowną i racjonalna aktywność fizyczną, rozumie ograniczenia, wynikające z jego wieku i stanu zdrowia;
 • uczciwy - rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu;
 • tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go;
 • wie, ze istnieją różne sposoby komunikowania się.

 

Cele operacyjne

Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji narodowej: posiadanie przez dzieci wiadomości o swoim rodzinnym mieście, regionie, kraju poznanie najważniejszych obiektów i zabytków swojego miasta zaznajomienie dzieci z legendami i podaniami dotyczącymi własnego miasta, regionu i kraju dostrzeganie atrakcyjności własnej miejscowości i jej okolic poznanie obrzędów, tradycji oraz zwyczajów regionalnych i świątecznych.

Nauka tolerancji: nabywanie przez dzieci umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć oraz emocji rówieśników rozróżnianie przez dzieci emocji negatywnych i pozytywnych kształtowanie zdolności świadomego dokonywania samodzielnego wyboru w sytuacjach problemowych uczenie się przez dzieci panowania nad emocjami oraz rozwiązywania problemów bez użycia siły, przemocy, agresji dostrzeganie przez dzieci różnic między ludźmi i akceptowanie ich budzenie wrażliwości na potrzeby i odczucia drugiego człowieka.

Kształtowanie postaw dialogu: tworzenie, wspólnie z rodzicami, warunków, w których dziecko uczy się szacunku i zrozumienia innych osób podejmowanie przez dzieci działań na rzecz innych osób tworzenie u dzieci  pozytywnych postaw wobec osób młodszych, słabszych i wymagających pomocy poprzez przyjmowanie ról wymagających troskliwości i opiekuńczości akceptowanie przez dzieci różnic między ludźmi, budowanie szacunku dla odmienności kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i współodpowiedzialności za grupę.

Rozwijanie wrażliwości i odpowiedzialności: kształtowanie postawy ochrony i szacunku dla wszystkiego, co żyje rozbudzanie wrażliwości na obecność i potrzeby innych osób pokonywanie uprzedzeń wobec osób   niepełnosprawnych szanowanie przez dzieci własnej i cudzej własności rozwijanie wiedzy dzieci na tematy ekologiczne; rozumienie potrzeby działań proekologicznych chronienie przez dzieci najbliższego środowiska   przyrodniczego poprzez samodzielne opiekowanie się zwierzętami domowymi i roślinami rozumienie przez dzieci zasady racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego: oszczędzanie wody, energii, segregowanie śmieci.

Formy realizacji celów operacyjnych: rozmowy, pogadanki, opowiadania, bajki, teksty literackie, opisy, gry i zabawy dydaktyczne, dramy, zajęcia twórcze, obserwacje, zabawy tematyczne, zabawy i gry integrujące, zabawy i gry ruchowe, spacery, wycieczki, pokazy, spektakle teatralne, koncerty muzyczne, sytuacje bieżące.

 

Działania podejmowane dla realizacji celów

Dzieci:

 • udział w zajęciach dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w różnorodnych konkursach, projektach
 • udział w wycieczkach i imprezach okolicznościowych wykonywanie prac plastycznych na różne tematy.

Nauczyciele i specjaliści:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego, związanych z celem priorytetowym,
 • organizacja różnorodnych i interesujących dla dzieci sytuacji edukacyjnych, nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami
 • ścisła współpraca z rodzicami przy wyborze tematyki proponowanych zajęć otwartych.

Rodzice:

 • uczestnictwo w zajęciach otwartych, wycieczkach, spacerach, imprezach przedszkolnych, pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, włączenie się w doposażenie kącików tematycznych i biblioteki przedszkolnej, wspólne rozwiązywanie problemów, przestrzeganie, wspólnie wypracowanych, zasad terapeutycznych w sytuacjach życia codziennego, intensyfikacja działań Rady Rodziców.

Przedszkole:

 • koordynacja założeń programowych przez Dyrektora placówki, doposażenie Przedszkola w odpowiednie pomoce dydaktyczne, zakup różnorodnych środków pomocnych w pracy dydaktycznej,
 • udostępnianie materiałów informacyjnych w \\\"Kąciku dla Rodziców\\\", dokumentowanie prowadzonych działań (np. Kronika, gazetki okolicznościowe, wytwory działań dzieci, wpisy w dzienniku, protokoły Rad Pedagogicznych etc.)

 

Sposoby ewaluacji programu

 • obserwacja dzieci, rozmowy z rodzicami i dziećmi, wywiady, ankiety dla rodziców, Kronika Przedszkolna, analiza wytworów i osiągnięć dzieci.