KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) jest  Miejskie Przedszkole nr 33 ,   z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 23
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 33 – mgr Gabriela Szmigiel.
 3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.
 4. dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
   1.  art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia, a więc za Państwa zgodą, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych przez Państwa formularzach zgody,
   1. art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia – w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną Państwo jesteście lub będziecie,
   1. art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 1. w przypadku przekazywania danych zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje oraz osoby wskazane każdorazowo w formularzach zgody na przetwarzanie danych;
 2. dane osobowe będą przechowywane:
   1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody; w przypadku gdy w dotychczasowych formularzach zgody taki okres nie został wskazany; najpóźniej do zakończenia nauki Państwa dziecka w Przdeszkolu;
   1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia: przez okres obowiązywania umowy;
   1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora;
 1. posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 3. podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3c) lub warunkiem umownym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3a i 3b). Ewentualne konsekwencje nieudzielenia zgody podane są na właściwym formularzu zgody;
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia dodatkowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 33 informuje, że Centrum Usług Wspólnych w Katowicach wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora: e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, telefon: 32/ 606-13-28. Osoby  których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących. IOD związany jest tajemnicą i poufnością dotyczącą wykonywania swoich zadań, zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Skip to content